Inleiding Muziek in de Bijbel (OT) Huibert , JV het Richtsnoer 21 januari 2011
 
De oorsprong van de muziek vinden we bij God
 
Om dit alles goed te kunnen begrijpen is het erg belangrijk om te beginnen bij het begin. In dit geval is het begin de periode waarin satan nog Lucifer was.
Alle engelen zijn door God geschapen, al voordat hij de aarde formeerde en mensen maakte. Zo is ook Lucifer geschapen door God. Lucifer was een aartsengel, net zoals Gabriël en Michael. Aartsengelen zou je kunnen beschrijven als engelen met een hogere rang en speciale functie ten opzichte van de overige ‘normale’ engelen.
Lucifer was de engel die de aanbidding voor God verzorgde. Dat was zijn functie. Dat was waarvoor God hem geschapen had. De bijbel leert ons dat Lucifer een hele mooie engel was, bedekt met allerlei kostbare edelstenen. Niet alleen was Lucifer een mooie engel, God heeft zelfs muziekinstrumenten in Lucifers lichaam gebouwd! Hij maakte niet alleen muziek voor God, eigenlijk was hij muziek! God heeft Lucifer alle muzikale talenten gegeven die hij nodig had om zijn taak uit te kunnen voeren. We kunnen dit lezen in Ezechiël 28:13
Ezechiël 28:13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
De trommelen en pijpen zijn de muziekinstrumenten die in Lucifer gebouwd zijn op de dag dat hij geschapen werd. In andere teksten kunnen we lezen dat Lucifer ook beschikte over luiten (zes-snarig muziekinstrument). Lucifer was dus uitgerust met muziekinstrumenten. Hoe ging dat dan, die aanbidding in de hemel? Het was Lucifer die de andere engelen leidde en voorging in de aanbidding van God door zang en muziek. Je zou hem kunnen beschrijven als een koor- of aanbiddingsleider. Dat grote scharen engelen God aanbidden en verhogen in de hemel kunnen we lezen in verschillende bijbelteksten:
Lucas 2:13-14 Openbaring 5:11-12
Lucifer stond dichtbij God, en ving als het ware het licht op, met zijn edelstenen.
Wanneer Lucifer dan terug ging naar de plaats waar de andere engelen waren, dan zagen die het licht van God in hem en begonnen ze God ter plekke te aanbidden. Op een gegeven moment verlangde Lucifer ernaar om deze aanbidding voor zichzelf te hebben. Hij slaagde erin om een deel van de engelen zover te krijgen dat ze hem begonnen te aanbidden. (zie Judas 6 en 2 Petrus 2:4). Jesaja 14:12-14
Lucifer verlangde ernaar om de aanbidding (die God toekomt) voor zichzelf op te eisen en de plaats van God in te nemen. God kon dit niet accepteren en wierp Lucifer en z’n volgelingen uit de hemel.
Lucifer is geschapen, enkel en alleen met het doel om God te aanbidden en verhogen met muziek. De ‘geboorte’ van Lucifer staat eigenlijk gelijk met de geboorte van muziek. God bracht muziek tot bestaan met maar één doel en dat was om daarmee verhoogd en geëerd te worden in aanbidding. Er bestond ook geen andere muziek. Muziek en het aanbidden van God waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat Lucifer deed in hemel moet zoveel beter zijn geweest dan wat de allerbeste zangers en muzikanten hier op aarde ooit hebben voortgebracht, dat er geen woorden voor zijn om dat te kunnen beschrijven. Maar alle capaciteiten die hij als Lucifer had, heeft hij nu als satan nog steeds! Denk je niet dat hij die capaciteiten zal gebruiken in zijn missie? Maar wat is dat dan precies, zijn missie? Het is heel simpel, wat hij toen wilde, wil hij nu nog steeds: elke vorm van aanbidding opeisen, omdat hij zichzelf gelijk wil stellen aan God. Hij wil aanbeden worden door de mensen, Gods schepping. Aan welke kant sta jij?
Muziek! Je hoort het overal. In de winkels op tv, via de radio, in de auto, op het voetbalveld en in de kerk. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over muziek. Bekende voorbeelden zijn David die voor de Ark uit danst, en wat we nog niet zo lang geleden gehoord hebben over de engelen die het Ere zij God zingen voor de herders bij de geboorte van de Heere Jezus.
 
De eerste keer dat er over muziek gesproken wordt in de bijbel is Genesis 4 vers 21.
En dat is vanuit een hoek waar je het niet zo zou verwachten. Jubal wordt daar genoemd als vader van allen die harpen en orgelen handelen. Een nazaat van Kaïn. Zijn vader was Lamech en zijn moeder Ada. Helaas was deze muziekbeoefening niet tot eer van God, maar slechts gericht op eigen vermaak. Misbruik van muziek betekent echter geen verbod op het gebruik van muziek en muziekinstrumenten. Al is de uitvinding en handel van muziekinstrumenten begonnen in het huis van Kaïn wil dat natuurlijk niet zeggen dat de uitvinding van muziekinstrumenten en spelen daarop op zich zonde is.
Integendeel! In de psalmen worden we juist aangespoord om deze te zingen met muziekinstrumenten, zoals we net gezongen hebben..
We kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Johann Sebastian Bach, die onder al zijn gecomponeerde werken Soli Deo Gloria, God alleen de eer zette.
Het gaat er niet om dat de muziek van het hoogste niveau is. Als het maar is tot eer van Hém!
Als we kijken naar Augustinus.. Hij hoorde het eenvoudige liedje ‘Tolle lege’ Neem en lees zingen, op het moment dat hij diep ongelukkig was. Hij las uit de bijbel, en de Heere zegende het!
 
De eerste muzikant in de bijbel was Jubal. Hij handelde in harpen er orgels. Het kan betekenen dat hij ze maakte, er op speelde, maar ze ook verhandelde.
De harp is het eerste muziekinstrument dat in de bijbel genoemd wordt. Het orgel het tweede.
Omdat het orgel het meest gebruikt wordt, wil ik daar apart bij stilstaan.
Bij het orgel moeten we niet denken aan de grote pijporgels zoals wij ze kennen. Ook niet het harmonium of traporgel. Het moet een soort panfluit geweest zijn dat later uitgroeide tot een orgeltje op windvoorziening. Jubal handelde in die instrumenten. Zijn muziekbeoefening was echter niet tot eer van God. Het voldoet niet aan psalm 150: Looft God met het orgel. De enige organist die in verder de bijbel genoemd wordt is Job.
 
In Psalm 150 zien we dat allerlei muziekinstrumenten in dienst van de Heere staan.
Het besluit van de psalm lezen we ‘alles wat adem heeft, moet de Heere loven’.
We zijn op aarde om Hem te verheerlijken met de stem maar ook met muziek. Doen we dit niet? Dan onthouden we Hem de eer, die Hem juist toekomt. Daarmee bedrijven we een grote zonde..
 
In de Bijbel gaat muziek vaak samen met zang. Het doel van zang of het zingen is het aanbidden van God, of het loven, prijzen voor God. Als we kijken naar de Psalmen zien we dat sommige Psalmen smeekgebeden zijn, in tijden van ellende. Andere Psalmen zijn juist lof en dank Psalmen.
Het muziekinstrument wat bespeeld wordt is eigenlijk niet van belang. Het is belangrijk met welk doel we een instrument gebruiken!
 
 
De psalmen
 
 
Muziek is een gave van God. Maar de Satan maak er volop gebruik van
Het is ook een gave als je kunt luisteren naar muziek of het is een gave apart als je muziek kunt maken en deze in de dienst van de Heere mag besteden. Want het gaat erom dat we bij alles wat we doen, het doen tot eer van God. Zo is het dus ook met het zingen en met muziek maken, dat we dit helemaal doen in de dienst van Hem. En daar gaat het vaak mis.
 
Dat hebben we gezien bij Jubal, en de familie van Kaïn. De andere lijn is het geslacht van Seth. We lezen bij dat geslacht niet over muziek en muziekinstrumenten, maar ze zullen ongetwijfeld muziek gebruikt hebben tot Zijn eer! De bijbel geeft ons genoeg voorbeelden in de psalmen. Er zijn vijf delen in het psalmboek.. Hoewel alle psalmen tot eer van God zijn, in het bijzonder deze afdeling draagt het karakter van lofprijzing.
Negen liederen beginnen met: Looft den Heer’ (111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150. En drie liederen beginnen met : Dankt den Heer’ (107, 118, 136)
Psalm 107 tot 150 is het laatste gedeelte van het psalmboek.
Psalm 107 is duidelijk het begin van het vijfde deel. Dat kun je zien in psalm 106:47. Daar staat: Verlos ons Heere, onze God. Opdat wij de naam van Uw heiligheid loven, en ons beroemen in Uw lof.
Het begin van psalm 107 is: Looft den Heere! Want Hij is goed.
Dat is als het ware het scharnier tussen de laatste twee delen.
Hoe werd muziek gebruikt bij de tempeldienst?
Voordat de tempel door koning Salomo gebouwd wordt, lezen we eerst in de tijd van koning David toen de tabernakel nog de woning van de Heere was. Maar ook in deze periode lezen we al over het belang van de muziek in de eredienst. We kennen David allereerst al van het harp spelen. Koning Saul werd in zijn woeste buien gekalmeerd door de muziek die David op zijn harp speelde. (1 Sam 16:23

Als David koning is, dan lezen we in 2 Samuël 6 dat hij de ark in Jeruzalem bracht. Dit ging met een groot feest gepaard, met veel zang en muziek. Toen David de tweede poging ondernam om de ark in Jeruzalem te brengen, dan lezen we over de grote eerbied ten opzichte van de ark. Ook lezen we in van David die vol overgave danste voor de Heere. Zo zien we dat de zang, muziek en dans gebruikt werd om God te prijzen. Als dan de ark een plaats heeft gekregen, dan stelt David Levieten aan om dienst te doen bij de ark van de HEERE door de HEERE, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen (1 Kron 16:4) Verschillende Levieten werden aangesteld om bepaalde instrumenten te bespelen, de een bespeelde de trompet, de ander cimbalen, etc. Zo werd het tempelorkest samengesteld. Deze muziek werd speciaal voor God gemaakt. (1 Kron 16:42

De levieten moesten iedere morgen en avond klaar staan om de Heere dank- en lofliederen te zingen. (1 Kron 23:30-31) Ze werden begeleid door vele instrumenten, zoals trompetten en cimbalen. (1 Kron 16:42) In 1 Kron 23 lezen we ook dat David wel vierduizend Levieten aanstelde om de lofzang voor de Heere te begeleiden. Wat een geweldig koor was dat! 

Dit zien we ook als koning Salomo de tempel die hij gebouwd heeft inwijd. De muziek en zang nam een belangrijke plaats in, in de tempeldienst die erop gericht was om hun God te aanbidden. Hier lezen we ook hoe God reageert op deze aanbidding: Hij vervulde de tempel met Zichzelf!
Daarom is het zo belangrijk om met elkaar bezig te zijn met muziek. Waar gezongen wordt tot eer van Hem wil Hij Zijn zegen geven! 

Tot slot!
We worden in de bijbel vaak opgeroepen tot het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. wat is dan de juiste muziek en hoe weet je dat het de juiste muziek is? Goede vraag. Misschien heb je net of pas geleden de beslissing genomen om alle muziek, die God geen eer geeft, weg te gooien en een nieuwe start te maken. En nu vraag je je af naar welke muziek je met een gerust hart kan luisteren en van kan genieten. Deze tekst uit 1 Johannes 2:15 passend. Voor ons moeilijk om te volbrengen, maar bij de Heere wil het ons leren!
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid.
 

Muziek in de bijbel