God bestaat niet.

17 februari 2012 Jeugdvereniging ´Het Richtsnoer´ Nieuwe Tonge. Gehouden door Elsbeth.

 

God bestaat niet?                                               Lezen Artikel 2 v/d Ned.  Geloofsbelijdenis                        Zingen ps. 135:3  ps. 56:5

 

Opeens kan de vraag opkomen in ons hart: Is er eigenlijk wel een God? Graag wil ik een aanzet geven om met elkaar hierover na te denken. De inleiding heeft verschillende invalshoeken.  De eerste gaat dus over de vraag: is God er?

We zijn er altijd vanuit gegaan dat God er is en dat de bijbel waar is.  Maar is er wel een God, Die alles bestuurt? Of is God er alleen maar in de gedachten van mensen?

Is de bijbel echt waar? Waarom zou toevallig het christendom de enige ware godsdienst zijn?

En hoe kan God al het onrecht en lijden in de wereld toelaten? Hoe langer je erover nadenkt , hoe meer je de twijfel in je op voelt komen.

Die twijfel is gekomen sinds onze afval van God, in het paradijs. In ieder mensenhart is er een wortel van atheïsme. Daarnaast is er de tijdgeest, die God overal wil buitensluiten.

De satan is al vanaf het begin bezig om God en Zijn woord in twijfel te trekken. De satan wil dat een mens God niet erkent, maar zichzelf als God zal zien.

Hoe God zich bewijst…

De zon hoeven wij niet te bewijzen dat ze bestaat. We voelen ze als ze schijnt. Als God bestaat, waarom merken we dan zo weinig van Hem? In de bijbel lezen we van grote tekenen die God deed. Waarom doet Hij dat vandaag niet? Dan zou het veel eenvoudiger zijn om in Hem te geloven. Als er vandaag eens broden vermenigvuldigd werden, of doden opgewekt!                                                          In de eerste plaats kun je je afvragen of er inderdaad zo weinig van God te merken is. God laat zich zien! Maar merken wij Hem op? God spreekt tot ons, maar horen wij het?

In de tweede plaats: als er een God is die machtig is, en heilig, wijs, eeuwig, rechtvaardig en heerlijk: wie zijn wij dan, dat wij Hem zouden kunnen voorschrijven wat Hij doen moet, voordat wij in Hem willen geloven?!  - God, die zich voor ons moet bewijzen- dat is de omgekeerde wereld.                      Kunnen wij God eisen stellen, die Hij eerst moet inwilligen, voordat wij Hem ons geloof waardig keuren? De Heere laat zich geen eisen stellen! 

 

Een buitengewoon teken, zoals de opstanding van een dode op een begraafplaats, zou veel sensatie geven. Er zouden cameraploegen op afkomen. Geleerden zouden zich ermee bezighouden. Heel Nederland zou in rep en roer zijn. Mogelijk zouden ongelovigen voor een moment uit het veld geslagen zijn.  Toch zal het, als er niet meer bijkomt, hen niet brengen tot oprecht geloof in God!

Bij dit alles blijft het waar, dat er op heel bijzondere manieren Gods hulp en leiding wordt ondervonden. We hoeven niet te zeggen dat er geen wonderen meer gebeuren. Er zijn verhalen, dat mensen zich gedrongen voelen ergens naartoe te gaan, terwijl later bleek hoe nodig hun aanwezigheid daar was. Mensen die Gods hulp ervoeren als ze voor Zijn Naam uitkwamen.

Anne van der Bijl, van de stichting Open doors, beschrijft wonderen die gebeurden in het voormalig Oostblok, en nog gebeuren onder de vervolgde christenen in China en Pakistan.

Degenen die dicht bij God leven – ook in Nederland, en ook in onze tijd – mogen steeds weer Gods hand opmerken, in kleine en grote dingen Het kan hen heel erg bemoedigen, en er kan een krachtig getuigenis vanuit gaan. Toch steunt het geloof niet op wonderen, maar op God zelf.

Als God nu eens een teken deed…                                                                                                                               We hebben gezien dat Christus op zulke eisen nooit is ingegaan. Ook zien we dat buitengewone tekenen op zichzelf een mens niet tot geloof brengen. God wil dat wij aan Zijn woord genoeg hebben.   Een geloof dat steunt op zichtbare bewijzen is geen geloof. Het hoort juist bij het karakter van het geloof, dat het een vaste grond is van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die wij niet zien. Hebr. 11 vers 1

Wat is geloof in God? Geloof is geen geloof,  als we alles zichtbaar, bewezen, voor ons zien! In de hemelse heerlijkheid wordt niet meer geloofd. Daar is het geloof verwisseld voor aanschouwen, en daar zal alles volledig vervuld zijn wat God ooit heeft gesproken.   Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in een mensenhart niet is opgekomen, zal daar gezien worden.

 De Heere wil dat we zonder enig voorbehoud in Hem geloven. De heere heeft de zaligheid gekoppeld aan het geloof dat Hem voor waar houdt. Het geloof dat op het offer van Zijn zoon  alle vertrouwen stelt. Het geloof is geen vage zaak! God stelt Zijn eis aan jou en mij. Hij wil dat wij Hem erkennen en voor Hem leven: Hem onvoorwaardelijk geloven en gehoorzamen.                                               Hij die dit eist, is ook degene die het geeft. We hebben Hem daarvoor nodig! En Hij spreekt tot ons door middel van Zijn machtige Woord.

Blaise Pascal was een geleerde, wiskundige en natuurwetenschapper, maar ook filosoof en theoloog. Pascal heeft veel nagedacht,  ook over de waarheid van Gods woord. Hij zegt: Als ik geloof in God, en het blijkt  naderhand dat ik me vergist heb, wat dan nog? Dan is er niets verloren. Maar als ik geloofd heb dat God niet bestaat, en het blijkt dat Hij wel bestaat, dan is alles verloren.                                 Door God te belijden, waag ik geen verlies. Maar wie Hen loochent, zet alles op het spel tot de eeuwigheid toe!

Wie de Heere kent, en omgang met Hem heeft: die weet dat Hij er is!

Aanwijzingen voor het Godsbestaan                                                                            Hoewel het geloof in God niet steunt op zichtbare bewijzen, zijn er wel een aantal aanwijzingen voor het bestaan van God.  Alles wat onze ogen zien en onze oren horen, spreekt van Hem! Neem nu als voorbeeld de zon. Het geschapen licht kunnen wij niet aanschouwen. En dat is alleen nog maar een kleine dienaar van Hem, Die niet geschapen is. Hoe zouden wij Hem dan kunnen zien?

Gods daden, en alles wat Hij tot stand heeft gebracht, zijn echter wel te zien.

Onze wereld moet ergens vandaan komen. Ze moet onstaan zijn door een oorzaak van buitenaf. Nooit kan iets door niets worden gemaakt. Wat zelf niet leeft, kan ook geen leven wekken of voortplanten.

 Als we de natuur zien, moet ons  wel opvallen hoe indrukwekkend die is samengesteld. Ondanks de zondeval, draagt de schepping overal de sporen van een uiterst verfijnd ontwerp. Wat is er een rijkdom aan planten en dieren.! Wat is alles op een bijzondere manier op elkaar aangelegd.   Dag en nacht, zomer en winter, regen en droogte:  het ene werkt op het andere in, en het ene kan zonder het andere niet bestaan. In de schepping is er overal sprake van een buitengewone orde. Omdat die orde er is, is er wetenschap mogelijk, die de vaste patronen in de schepping bestudeert.

Wij vinden dit alles zo gewoon, dat we het nauwelijks opmerken. Wie de wereld echter met andere ogen beziet, moet tot de conclusie komen, dat alles duidt op de aanwezigheid van een grote, machtige, wijze Organisator. 

We lazen in Artikel 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis over ´de schepping’. Die is voor onze ogen als een schoon boek, waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen. Namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid´.

Het besef van God.

Op allerlei manieren blijkt dat ieder mens, diep in zijn hart, een besef heeft dat er wel een God moet zijn. Kuitert, een modern theoloog heeft gezegd ´Een mens is ongeneeslijk religieus!´ Wie is God? Bestaat God? Altijd opnieuw zijn die vragen door de mensheid gesteld. Er is om God geworsteld, tot God gebeden, in God geloofd en op God vertrouwd.  Op de aarde zijn er geen atheistische volkeren te vinden. ´Er is geen volk zo barbaars of het geloofd aan goden´.  Dat is alle eeuwen door bevestigd.   Een mens komt nooit helemaal los van God.

‘In een brandend vliegtuig zitten geen atheisten.´  In de allergrootste nood beseft een mens waar alleen zijn hulp vandaan kan komen, al blijft het waar, dat anderen zich zelfs dan nog blijvend kunnen verharden. 

Als er geen God is, dan zijn we er puur toevallig. Dan ben ik een biologisch verschijnsel: niet meer dan een verzameling cellen die straks weer uiteenvalt. Dat was het dan!  Als er geen God is, is het leven in feite een soort monopolyspel. Je kunt bergen geld verdienen, maar als het spel uit is, gaat alles weer terug in de doos. Te sterk is toch het besef in mensen geworteld dat het zo niet zijn kan. Ten diepste kent en heeft een mens het besef dat zijn leven op een of andere manier geleid wordt, en dat dingen niet zomaar toevallig gebeuren.  De hunkering het besef naar de levende God brengt hem op zichzelf niet verder. Dat alleen doet hen de eeuwige God niet in waarheid kennen en erkennen. Daar is iets anders voor nodig, nl. de kracht van Gods Woord en de H. Geest.

Waar  komt het regelmatig beseffen van en verlangen naar God vandaan? Ons lichaam heeft behoefte aan voedsel, liefde, warmte. Al die zaken zijn er ook.  Zou dan de behoefte die een mens heeft aan God, niet wijzen op het bestaan van die God? Het is blijkbaar onze bestemming om met Hem en voor Hem te leven.  Zolang wij die bestemming missen, komen de zaken nooit echt op orde, en blijft ons hart ten diepste leeg. Maar zalig hij die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft. Die al zijn hoop op Hem stelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 februari 2012 Jeugdvereniging ´Het Richtsnoer´ Nieuwe Tonge

God bestaat niet?

Vragen:

-De Heere laat zich geen eisen stellen maar Hij stelt eisen aan ons, noem enkele eisen van God.

 

-Athene was een heel godsdienstige stad, er waren veel tempels en zelfs een altaar dat gewijd was aan de onbekende God. Het is dus mogelijk dat wij heel serieus, godsdienstig bezig zijn, terwijl wij toch nog onbekend zijn met de echte God. Hoe kun je weten dat je God hebt leren kennen?   

 

-Op welke manier kunnen wij onze naaste overtuigen van het bestaan van God?                     

                              

-Probeer aan te geven wat jouw overtuiging, met betrekking tot het bestaan van God heeft bepaald.